Pitkät valinnaisaineet

Pitkät valinnaisaineet

 

MITÄ OPPILAS VALITSEE?

 • 7. luokan opinto-ohjelmaa varten oppilas on valinnut kaksi (2) lyhytkurssia eli I ja II valinnaisaineen.
 • 8. ja 9. luokan opinto-ohjelmaa varten oppilas valitsee kolme (3) eli  III, IV ja V valinnaisen aineen sekä kullekin valinnalleen varavalinnan.
 • Valinnat merkitään valintakorttiin numeroin 1.-6. suosituimmuusjärjestyksessä.
 • III, IV ja V valinnaisaine ovat n. 110 oppitunnin mittaisia ja ne voivat olla lukujärjestyksessä sekä jaksotettuina että jaksottamattomina.
 • A2-kielen (muu kuin A-ruotsi) alaluokilla valinneet merkitsevät yhdeksi (1) valinnaisaineekseen kyseisen kielen jatkovalinnan.
 • Ruotsin kielikylpy -luokkien oppilaat merkitsevät ruotsin kielikylvyn yhdeksi (1) valinnaisaineeksi.
 • Urhea-valinnaiskurssin 7lk:lla valinneet merkitsevät Urhean yhdeksi (1) valinnaisaineeksi.

Valinnaisaineiden avulla voit hieman painottaa opiskeluasi haluamaasi suuntaan. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn valinnaisaineen valitsemista. Hyvin suunnitelluilla valinnoilla ja panostuksella voit kuitenkin parantaa valmiuksiasi jatko-opintoihin. Jos haet peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen, ne pitkät valinnaisaineet, joita olet opiskellut peruskoulussa pakollisina aineina (kotitalous, käsityö, musiikki, kuvataide ja liikunta), lasketaan yleistä koulumenestystä kuvaavaan keskiarvoon.

 Kaikki valinnaisainevalinnat eivät aina toteudu, joten harkitse myös varavalintojasi tarkoin. Valinnaisaineryhmää ei yleensä perusteta, ellei valitsijoita ole riittävästi.

MITEN VALINNAISAINEET ARVIOIDAAN?

III, IV ja V valinnainen aine arvostellaan pääasiassa numeroarvosanoilla poikkeuksina valinnainen matematiikka, jonka suorituksella on mahdollisuus vaikuttaa emoaineen arvosanaan.

 

MITÄ AINEITA VOI VALITA?

 1. B2 -kieli, ranska
 2. B2-kieli, saksa
 3. B2-kieli, venäjä
 4. Kotitalous
 5. Kuvataide
 6. Liikunta
 7. Matematiikka
 8. Musiikki
 9. Tekninen työ
 10. Tekstiilityö
 11. Tietotekniikka
 12. Vi kokar och bakar
 13. Kestävä tulevaisuus

 

B2-KIELET

B2-kielen opiskelussa on kolme keskeistä tavoitetta:

 • oppia selviytymään tällä kielellä jokapäiväisissä elämäntilanteissa
 • oppia käyttämään kieltä rohkeasti
 • saada valmiudet kielitaidon myöhempään kehittämiseen

Valinnaisen kielen opiskelu yläasteella on eräänlainen vieraan kielen alkeiskurssi. Sen aikana käsitellään kielen perusrakenteet sekä opitaan ymmärtämään yksinkertaisia kirjoitettuja ja puhuttuja tekstejä. Oma tuottaminen painottuu ennen kaikkea puhumiseen. Keskeisiä aihepiirejä ovat muun muassa ihminen ja ympäristö, jokapäiväisen elämän palvelu- ja tapaamistilanteet sekä kohdekulttuurin tavat.

 1. RANSKA (RA)
 • kansainvälisissä suhteissa välttämätön kieli, jota käyttää noin 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa, Kanadassa, Afrikassa ja Aasias­sa
 • rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen
 • italian, espanjan ja portugalin sukulaiskieli
 • sanastoltaan lähellä myös englantia ja ruotsia
 • tärkeä monilla työelämän aloilla
 • hotellit, ravintolat, matkailu, kosmetiikka, muoti
 • tekniikka, viestintä (radio, tv, lehdistö)
 • kauppa, kehitysyhteistyö, kansainväliset järjestöt
 • tiede, taiteet
 • oppia ääntämisen perusteet
 • keskeiset kielen rakenteet ja käyttökelpoinen sana­varasto
 • saada tietoa maan kulttuurista
 • painotus on suullisessa kielitaidossa
 1. SAKSA (SA)
 • Saksan opiskelussa painotetaan saksankieliseen ympäristöön ja nuorten elämään tutustumista sekä matkailijoille tärkeistä tilanteista selviämistä. Kielen perusrakenteet tulevat tutuiksi kursseilla.
 • Saksaa puhuu äidinkielenään n. 100 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Sillä tulee siis toimeen lähes kaikkialla Keski-Euroopassa ja suuressa osassa Itä-Eurooppaa.
 • Saksan ääntäminen on helppoa ja rakenteeltaan se on selkeä kieli.
 1. VENÄJÄ (VE)
 • venäjän kielessä opetellaan kyrilliset kirjaimet sekä  harjoitetaan tärkeää perussanastoa
 • kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa pelien ja leikkien kautta
 • venäjä on 150 miljoonan ihmisen äidinkieli
 • rakenteeltaan samantapainen kuin ranska, saksa ja latina
 • venäjän aakkoset ovat käytössä monissa muissakin kielissä
 • tärkeä kaupan, matkailun ja työelämän kieli
 • avaa tien rikkaaseen kulttuuriin: musiikkiin, kirjallisuuteen, taiteeseen, tanssiin ja urhei­luun

 

 

 1. KOTITALOUS (KO)

Kotitalousopetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta suhtautumaan myönteisesti kodin töihin
 • ohjata oppilasta arvostamaan kodin tehtävien tasapuolista jakamista ja kantamaan vastuuta omasta osuudestaan
 • lisätä taitojen kehittymisen myötä oppilaan luottamusta omaan osaamiseensa

Kotitaloustunneilla

 • kerrataan seitsemännellä luokalla opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja, erityisesti ruoanvalmistusta ja leivontaa
 • tutustutaan suomalaiseen ruokaperinteeseen
 • käsitellään erityisruokavalioita
 • tutustutaan kansainvälisiin ruokakulttuureihin
 • harjoitellaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään arkielämän valinnoista ja ongelmatilanteista
 • ohjataan oppilasta vastuulliseen kuluttajuuteen

Kotitaloudessa painotetaan tekemällä oppimista. Arvioinnissa huomioidaan käytännön työtaitojen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaidot.                                                           

 

 1. KUVATAIDE (KU)

Valinnainen kuvataide on erityisesti sinulle, joka olet innostunut tekemään kuvia, piirtämään, valokuvaamaan ja haluat oppia uusia kuvan tekemisen keinoja. Tavoitteena on, että kehityt taidoiltasi ja opit paremmaksi kuviksessa. Oppitunneilla pääset kokeilemaan monenlaisia tekniikoita ja saat tehdä paljon omaa taidetta. Mahdollisuuksien mukaan teemme vierailuja mm. Artsiin ja/tai Kiasmaan.

Kurssin sisältoä:

 • Piirustus ja maalaaminen

piirtimet ja materiaalit

valo- ja värioppi

 • Kuvasommittelu

havainnointi ja tutkiminen

kolmiulotteisuuden harjoittelu

 • Kuvaviestintä  ja media
 • Valokuva, liikkuva kuva, kuvankäsittely
 • Muotoilu ja keramiikka
 • Taidehistoria

 

 1. LIIKUNTA

Valinnainen liikunta on tarkoitettu sinulle, joka olet innokas liikkuja ja haluat oppia. Tavoitteena on harjoitella monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja ja -taitoja, saada uusia liikuntakokemuksia, toimia erilaisissa ryhmissä reilun pelin hengessä sekä kunnon ylläpito. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan perinteisistä koululiikuntalajeista poikkeaviin lajeihin, jotka ovat maksullisia noin 30 euroa/oppilas.

Kurssin sisältö:

 • sisä- ja ulkopalloilu
 • yleisurheilu
 • luistelu ja jääpelit
 • suunnistus
 • uinti ja vesiliikunta (vesipelit, -jumppa, hypyt, hengenpelastus)
 • aerobic ja kuntopiiri
 • telinevoimistelu

 

 1. MATEMATIIKKAA TUTKIEN JA TUUMAILLEN

1.KURSSILLA käsitellään sellaisia matemaattisia asioita, joita oppituntien puitteissa ei voida tai ehditä tutkia esim. logiikkaa, nollan aiheuttamaa hämmennystä historiassa, pyramideja, matematiikkaa ja taidetta tai leikittelyä luvuilla. Kurssilla otetaan huomioon oppilaiden toivomuksia.

2 ja 3. KURSSIT suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Tarkoituksena on syventää oppilaan matemaattista osaamista.  Kurssilla on myös mahdollista suorittaa lukion matematiikan kursseja Sotungin etälukiossa.

Valinnaisen matematiikan kurssisuorituksilla on vaikutusta matematiikan päättöarvosanaan.

 

 

 1. MUSIIKKI

Valinnaisen musiikin tavoitteena on

 • luoda kokemuksia ja elämyksiä musiikin avulla
 • kehittää musiikillisia taitoja ja tietoja
 • innostaa musiikin harrastamiseen

Musiikkitunneilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri tyyleihin ja ilmenemismuotoihin. Aihepiireinä ovat mm.

 • populaarimusiikin tyylit
 • suomalainen musiikki ja maailmanmusiikki
 • taidemusiikki
 • näyttämömusiikki ja elokuvamusiikki

Musiikissa sisältöjä toteutetaan toiminnallisilla työtavoilla: soittamalla, laulamalla ja kuuntelemalla. Valinnaisaineen painotus on erityisesti aktiivisen yhteismusisoinnin harjoittelussa.

Oppiaineen sisältöä suunniteltaessa on mahdollista ottaa huomioon oppilaiden harrastuneisuus ja kiinnostuksen kohteet. Musiikin voivat valita kaikki musiikista kiinnostuneet oppilaat.

 

 1. TEKNINEN TYÖ (TN)

Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan suunnittelukykyä, ongelmanratkaisu- ja kä­dentaitoja sekä myön­teistä asenteita turvalliseen työntekoon ja tekniikkaan. Opiskelussa rohkaistaan suunnittelemaan persoonallisia tuotteita ja tuetaan oppilaita luottamaan omiin kykyihin. Opiskelun pohjana on 7. luokalla opetetut eri materiaalien työstömenetelmät ja muut teknisen työn perustaidot.

Tekninen työ on pääosin käytännön työskentelyä, johon liittyy pal­jon eri koneiden ja laitteiden käyttöä. Työskentelyssä pyritään kuitenkin huomioimaan se, että käsityö on prosessiluonteista sisältäen mm. seuraavat vaiheet: ideointi, suunnittelu, ongelmanratkaisu, huolellinen suunnitelman mukainen toteutus ja arviointi. Lähtökohtana työskentelyssä on oppilaan omatoiminen tuotteiden ja työideoiden kehittely ja toteutus.

Tekninen työ sisältää monenlaisia osa-alueita, joihin oppilailla on mahdollisuus perehtyä. Esimerkiksi oppilas voi valita puutöitä, metallitöitä, pienkoneiden korjausta sekä niiden huoltoa, elektroniikkatöitä, muovitöitä ja taitojen lisääntyessä tuotteiden ja prosessien laajuutta voidaan lisätä.

 

Valinnaisesta teknisestä työstä saa oman numeron todistukseen ja arviointi jakautuu viiteen osa-alueeseen:

1) työn ja työskentelyn suunnittelun arvioiminen

2) tiedon soveltamisen arviointi

3) käytännön soveltamisen arviointi

4) tuotteen arviointi

5) asennoitumisen arviointi
 

 1. TEKSTIILITYÖ (TS)

Tekstiilityö on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka haluavat saavuttaa taidon valmistaa käsityötuotteita itse. Kädentaidot ovat oppimista ja harjaantumista vaativa prosessi, mitä ei voi saavuttaa pelkästään lukemisen ja kielen avulla.

Tekstiilityön opetuksen tavoitteita ovat

 • löytää omat vahvuudet ja kehittää suunnittelutaitoa
 • oppia valmistamaan tuotteita, joissa korostuu työn laatu ja esteettisyys, ainesten oikea valinta, tarkoituksenmukaisuus ja käyttökelpoisuus
 • ymmärtää suunnitelman, valmistusprosessin ja lopullisen tuotteen yhteys

Tekstiilityön tunneilla perehdytään seuraaviin käsityön alueisiin

 • Joustavat materiaalit saumurilla / colleget, trikoot, neulokset, fleecet
 • Lankatyötekniikat neulonta ja virkkaus
 • Vaatteen valmistus omien mittojen mukaan, kaavojen muokkaus
 • Kankaan pinnan koristelu eri tekniikoin: kankaanpainanta, korjonta

Tekstiilityön arvioinnissa huomioidaan työskentelyasenne, valmistusprosessin kulku sekä lopputulos, joiden perusteella oppilas saa numeron todistukseen. Tekstiilityö on pääosin käytännön työskentelyä, jossa saa opastusta ja vihjeitä harrasteisiin ja oppii arvostamaan käsityön tekoa.

 

 

 1. TIETOTEKNIIKKA (AT)

 Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle käsitys tietotekniikan mahdollisuuksista, perustaidot yleisimpien työvälineohjelmien käyttämiseen ja innostaa oppilasta omatoimiseen tietotekniikkaan perehtymiseen.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

 • tietokoneen historia ja sen merkitys yhteiskunnan kehittymisessä
 • tietokonelaitteiston osat, lisälaitteet
 • käyttöjärjestelmän merkitys, eri käyttöjärjestelmiä
 • tietoturva
 • tiedonhankinta ja –hallinta
 • tekstinkäsittely (MS Word)
 • taulukkolaskenta (MS Excel)
 • kortistot (MS Access)
 • kuvankäsittely (Photoshop)
 • Internet-sivujen laatiminen

 

 1. VI KOKAR OCH BAKAR

Kurssin tavoite: Valmistaa ruokaa ja leivonnaisia ruotsinkielisistä ohjeista.
Kenelle kurssi on tarkoitettu: Kurssille voi tulla ruotsin kielikylvyn lisäksi kaikki ne oppilaat, jotka haluavat opiskella ruotsin kiellä kotitaloutta ja harrastaa ruotsinkieltä.

Arviointi:  Kuten kotitaloudessa. Arvosanaperusteena on kotitalouden hallinta, eli työskentelyn siisteys, ahkeruus, itsenäinen työskentely. Käytännön kokeita järjestetään tarpeen mukaan.

 

 

 1. KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Tavoitteena on lisätä oppilaan mielenkiintoa koulun ympäristötoimintaan sekä luonnon monimuotoisuutta kohtaan ja innostaa lajien ja ympäristön suojeluun. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan teemapäiviä koulussa, tehdään vierailuja ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan ympäristöaiheisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Oppilaat itse voivat vaikuttaa kurssin sisältöön ja työtapoihin omalla aktiivisuudellaan.

 

 

Mainokset